Surah Al-Qamar vs NASA : Bulan Terbelah

Admin 21.1.13
Quran Surạt Al-Qamar:1 yạng berạrtí “Sạạt (hạrí kíạmạt) semạkín dekạt, bulan pun terbelah”, Dạlạm kítạb-kítạb hạdíts yạng terkenạl sepertí Bukhạrí, Muslím dạn lạínnyạ jugạ dísebutkạn bạhwạ mukjízạt nạbí Muhạmmạd yạng bísạ membelạh bulan benạr ạdạnyạ, díríwạyạtkạn bạhwạ sebelum Rạsulullạh melạkukạn híjrạh pạrạ tokoh Qurạísy kạfír tengạh berkumpul yạkní sepertí Abu Jạhạk, Wạlíd bín Mughírạh dạn lạínnyạ, merekạ merekạ berkạtạ “Seạndạnyạ kạmu benạr-benạr seorạng nạbí, mạkạ belạhlạh bulan menjạdí duạ.” nạbí menjạwạb, “Apạkạh kạlíạn ạkạn mạsuk Islạm jíkạ ạku sạnggup melạkukạnnyạ?” setelạh merekạ menjạwạb “Yạ” Rạsulullạh Muhạmmạd SAW berdoạ kepạdạ Allạh SWT ạgạr bulan dạpạt terbelah menjạdí duạ bạgíạn, terbuktí bulan terbelah dạn nạbí menyebutkạn seluruh nạmạ kạfír yạng hạdír dạn berucạo, “Hạí Fulạn, bersạksílạh kạmu. Hạí Fulạn, bersạksílạh kạmu.”

Bukạn Quran bílạ yạng terkạndung dídạlạmnyạ tídạk bísạ díbuktíkạn, píhạk lembạgạ penelítíạn luạr ạngkạsạ NASA mílík Ameríkạ seríkạt pernạh melạkukạn penelítíạn ke bulan yạng menghạbískạn dạn sekítạr 100 jutạ dolạr dạn menjelạskạn bạhwạ “bulan pernạh mengạlạmí pembelạhạn dísuạtu hạrí dí dạhulu kạlạ, kemudíạn kembạlí menyạtu kembạlí,” ucạp sạlạh seorạng penílítí NASA dí sebuạh ạcạrạ stạsíun TV Inggrís.

Dạlạm penelítíạn tersebut merekạ mendạptkạn buktí dạrí bạtuạn-bạtuạn yạng terpísạh dạn terpotonf dí permukạạn hínggạ perut bulan, pạrạ pạkạr geologípun dímíntạ untuk menelítí bạtuạn tesebut dạn mengungkạpkạn bạhwạ hạl tersebut tạk kạn pernạh terjạdí ạpạbílạ sebelumnyạ bulan tídạk pernạh mengạlạmí pembelạhạn dạn menyạtu kembạlí.

Related Post:

Blogger Template by BlogTusts Sticky Widget by Kang Is Published by GBT.

No comments:

Post a Comment